ZAKONODAJA

Aprila 2016 je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 “Skupaj za družbo zdravja”, s katero država izpolnjuje zavezo določbe 6. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa sprejem nacionalnega plana zdravstvenega varstva. Ta vključuje strategijo razvoja zdravstvenega varstva z namenom, vizijo in poslanstvom, načeli, cilji in prednostnimi razvojnimi področji, ki so ključni elementi strateškega načrtovanja.

Resolucija predvideva, da se bodo do leta 2025 za izboljšanje zdravja in blagostanja prebivalstva ter zmanjševanje neenakosti v zdravju na ravni države ustvarile zdravju naklonjene življenjske razmere in zagotovili pogoji za bolj zdrav način življenja in udejanjanje osebne odgovornosti za zdravje.

Resolucija posebej opredeljuje tudi ukrepe na področju alkoholne politike. Država bo v sodelovanju z vladnimi resorji, stroko, civilno družbo, socialnimi partnerji in gospodarstvom (kjer je to primerno), aktivno sooblikovala politike in sprejela dokazano učinkovite ukrepe za podporo krepitvi in ohranjanju zdravja. Na področju alkoholne politike, poleg prehrane in gibanja, tobaka ter prepovedanih drog, bo to udejanjila s pripravo strategij in izvedbenih načrtov ter zagotavljanja koordinacije in njihovega izvajanja.

Posebna pozornost pri vseh ukrepih bo namenjena ranljivim skupinam, med njimi še posebej socialno izključenim in tistim s slabšim socialno-ekonomskim položajem. Ukrep 3 v resoluciji tako določa sprejem celovite nacionalne alkoholne politike z izvedbenimi načrti, ki predvideva spremembe področne zakonodaje za večjo učinkovitost ukrepanja, razvoj modelov obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo, in pomoči njihovim svojcem.Čeprav zakonodaja na področju alkohola ne predvideva sistemske obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola, je ta z vidika razširjenosti problema, ki se odraža na vseh nivojih družbe, nujna.

V nadaljevanju navajamo zakone, ki sedaj urejajo določen del alkoholne problematike v Sloveniji.

Ime zakona Referenca zakona Datum sprejetja Ključne informacije
Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17) 28.01.2003  – Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač mlajšim od 18 let.

– Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač med 21.uro in 7. uro naslednjega dne v trgovinah; prepovedana je prodaja žganih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10.ure dopoldan.

– Z denarno kaznijo se kaznujejo pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki streže osebi, ki kaže znake opitosti, ter kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholnih pijač na javnem mestu.

– O opozorilih o škodljivosti pitja alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah.

– Živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti na embalaži označeno vsebnost alkohola in opozorilo, da živilo ni primerno za otroke.

– Prodajalec oziroma ponudnik sme od vsake osebe, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) 20.12.2010 – Najvišja dovoljena raven alkohola v krvi je 0,50 grama alkohola na kilogram krvi.

– 0,0 g/l alkohola v krvi za mlade voznike, voznike javnega prevoza in voznike težkih tovornih vozil.

– Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Poklicni vozniki, učitelji vožnje, vozniki začetniki, vozniki, ki prevažajo otroke, in nekateri drugi vozniki ne smejo imeti alkohola v organizmu.

Zakon o voznikih (ZVoz-1) (Uradni list RS, št. 85/16 in 67/17) 15.12.2016 Od 16. do 18. leta starosti je obvezna vožnja s spremljevalcem. Voznik začetnik mora po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja opraviti obvezen program dodatnega usposabljanja. Ob izgubi vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola je obvezna udeležba v rehabilitacijskih programih pred vnovičnim opravljanjem vozniškega izpita.
Zakon o trošarinah (ZTro-1) (Uradni list RS, št. 47/16) 21.06.2016 Uvedeno imamo trošarino na pivo, vmesne pijače in etilni alkohol. Za vino in fermentirane pijače trošarina ni uvedena oz. znaša 0 EUR.
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) 31.05.2000 Prepovedano je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 vol. % alkohola; alkoholne pijače z manj kot 15 % alkohola je prepovedano oglaševati na radiu in televiziji med 7. in 21.30. uro, v kinematografih pa pred 22. uro. Prepovedano je oglaševanje na panojih, tablah, plakatih ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 metrov.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) 12.02.1992 Stroške zdravljenja za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj ter drugih bolezni zaradi pitja alkohola, krije zdravstveno zavarovanje.
Zakon o medijih (ZMed) (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) 25.04.2001 – Oglaševanje alkoholnih pijač prek medijev je prepovedano.

– Z globo od 1.050 do 62.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če oglašuje alkoholne pijače po medijih.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/11) 24.05.2011 Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.