Povezanost pitja alkoholnih pijač z izbranimi starševskimi in vrstniškimi dejavniki pri mladostnikih v Sloveniji

30. 10. 2019

Pitje alkohola pri mladostnikih zaradi njihove posebne ranljivostipomeni še posebej tvegano vedenje. Na mladostnikovo pitje alkohola vplivata tudi njegov odnos s starši in vrstniki. Avtorice zanima tveganost izkušenj s pitjem alkohola med slovenskimi 11-, 13- in 15-letniki ter kako so s tem povezani pogovor s starši in izbrani vrstniški dejavniki. Posebej jih zanima pogovor staršev in mladostnikov o alkoholu.

Članek je v celoti dostopen TUKAJ, spodaj pa si lahko preberete izvleček članka. Objavljen je bil v oktobrski številki revije Javno zdravje, avtorice pa so strokovnjakinje NIJZ in Filozofske fakultete: Tadeja Hočevar, Helena Jeriček Klanšček, Saška Roškar, Urška Fekonja Peklaj, Nina Scagnetti, Maja Roškar

Metode: V mešani raziskovalni zasnovi avtorice najprej s klastrsko analizo opredelijo spremenljivko stopnja tveganosti izkušenj s pitjem alkohola (STIPA), nato z linearno regresijo ugotavljajo pojasnjevalno moč pogovora s starši in odnosov z vrstniki na mladostnikovo STIPA. S fokusnimi skupinami mladostnikov nadalje raziskujejo, kako se s starši pogovarjajo o alkoholu. Kvantitativni del raziskave šteje reprezentativni vzorec 5429 11-, 13- in 15-letnikov iz Sloveniji, fokusne skupine so izvedene s po tremi skupinami mladostnikov vseh treh starosti.

Izsledki: (1) mladostnike iz Slovenije lahko razdelimo v skupine, na podlagi katerih lahko določimo stopnje tveganosti izkušenj mladostnika s pitjem alkohola glede na pogostosti pitja alkohola in opijanja (STIPA). (2) Pogovor s starši je lahko varovalni dejavnik glede pitja alkohola pri vseh obravnavanih starostih mladostnika (p11=0,000, p13=0,000, p15=0,000), (3) pojasnjevalna moč izbranega vrstniškega dejavnika se s starostjo mladostnika veča (p11=0,000, p13=0,000, p15=0,000). (4) Pogovori staršev in mladostnikov o alkoholu so različni.

Sklepi: Dobljeni rezultati so prvi tovrstni v Sloveniji in kljub omejitvam prispevajo k boljšemu razumevanju družinskih in vrstniških dejavnikov glede pitja alkohola pri mladostnikih. Kot taki predstavljajo osnovo za kombiniranje ukrepov omejevanja dostopnosti alkohola z ukrepi, usmerjeni v opolnomočenje staršev in mladostnikov. Ključne besede: alkohol, mladostniki, starši, vrstniki, pogovor.

Povzeto po: MOSA