Interdisciplinarni pristop

Interdisciplinarnost kot temeljni pristop SOPA temelji na povezovanju različnih sektorjev, kot so zdravstveni in socialni sektor. Medsektorsko povezovanje je namreč tisto, ki lahko z izmenjavo strokovnega znanja in različnih okoliščin na različnih področjih nudi boljšo podporo posamezniku pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola ali njihovim svojcem, hkrati pa omogoča tudi povezovanje med različnimi poklici, ki si lahko medsebojno izmenjujejo izkušnje, krepijo sodelovanje in nudijo strokovno podporo pri obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri uporabnikih, s katerimi prihajajo v stik, ali pri njihovih svojcih.

Povezovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni

Pristop SOPA zajema izvedbo ukrepov in podporo posameznikom, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, ter njihovim svojcem. Pristop temelji tudi na povezovanju med različnimi sektorji, kar bomo uresničevali na različnih srečanjih. Ta bodo potekala na lokalni, regionalni (znotraj območnih enot NIJZ) in nacionalni ravni. Namen srečanj je izmenjava izkušenj med različnimi poklici in med izvajalci različnih ukrepov ter izmenjava aktualnih informacij na področju alkoholne problematike znotraj lokalnega, regionalnega in nacionalnega območja. Neposredni cilj tovrstnih srečanj je vzpostaviti mreže, ki bi z izmenjavo izkušenj in medsektorsko podporo nudile temeljitejši in učinkovitejši pristop k obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri ciljni populaciji.