SOPA na mednarodni konferenci Alpe Jadran Balkan 2019 v Bohinjski Bistrici

16. 09. 2019

SOPA je s predstavitvijo dveh prispevkov sodelovala na letošnji mednarodni konferenci Alpe Jadran Balkan, ki je na temo "Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju zdravljenja in obravnave alkoholizma ter drugih odvisnosti" v organizaciji društva Žarek upanja potekala od 12. do 14. septembra 2019 v Bohinjski Bistrici.

Prisotne je pozdravila doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, psihiatrinja in alkohologinja, članica upravnega odborda SOPA. Mag. Tadeja Hočevar je predstavila vmesne rezultate projekta SOPA skozi učinkovitost usposabljanja strokovnjakov iz kratkega ukrepa za zamejevanje čezmernega pitja alkohola pri odraslih. V sklopu predstavitev Psihosocialna obravnava in zdravljenje odvisnosti je Karmen Henigsman predstavila skupnostni pristop k zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola: Pristop SOPA. S prispevki sta sodelovali tudi asist. dr. Mirjana Radovanovič in Vesna Pekarovič Džakulin, konferenca se je udeležila še Polona Vidič Hudobivnik, ki so vse izobraževalke in sodelujoče pri usposabljanju Pristopa SOPA ter izgradnji strokovnih kapacitet za zamejevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola.

Konferenca je osvetlila naslednje teme:

– Različne oblike zdravljenja in pomoči na področju obravnave alkoholizma in drugih odvisnosti
– Multidisciplinarno, multisektorsko in multinacionalno sodelovanje pri obravnavi alkoholizma in drugih odvisnosti
– Preventivni programi in aktivnosti na področju odvisnosti
– Nevrobiološki vidiki odvisnosti
– Psihoterapija v procesu zdravljenja in obravnave odvisnosti
– Izobraževanje strokovnjakov


Zaključki po dveh izjemnih dnevih predavanj, prispevkov in razprav:

Različne regije, kontinenti, kulture – vsi sledimo istemu cilju: narediti največ za posameznika, ki ima težave z odvisnostjo in njegove bližnje. Pri tem je izrednega pomena celostni pristop, vključno z multidisciplinarnim pristopom, ki ponuja možnosti za bolj ugodne izide zdravljenja in obravnave, ki mora biti dostopna čim večjemu številu posameznikov, ne glede na njihov socialno ekonomski status – kar se lahko ohrani le s podporo javnih sredstev. Pri tem bi bilo potrebno pristope za ženske s težavami z odvisnostjo prilagoditi zaradi njihovih osebnostnih značilnosti in položaja v družbi.
Poudarjen je bil pomen zagovorništva, ozaveščanja in informiranja o programih pomoči ter njihovi dostopnosti. Promocija dela, programov, dobrih praks je potrebna tudi za namen zmanjševanja stigmatizacije, saj so raziskave dokazale, da boljša informiranost vpliva na zmanjševanje stigmatizacije. Predstavitev različnih primerov dobrih praks dodatno omogoča prilagajanje programov z uporabo že preizkušenih konceptov.
Izpostavljeno je bilo, da se dinamika dela z odvisnimi osebami bistveno spreminja, zahteva več strokovnih kompetenc, zaradi pridruženih težav, ki jih osebe ob težavah z odvisnostjo imajo. V prihodnje bi bilo zato potrebno posvetiti več pozornosti kontinuiranemu izobraževanju strokovnjakov in drugih izvajalcev z namenom krepitve strokovnih in profesionalnih kompetenc.
Pomembno je sodelovanje različnih akterjev na področju alkoholne politike (javni zavodi, inštitucije, zasebni sektor, nevladni sektor, odločevalci, strokovne inštitucije, idr.), potrebno je okrepiti mreženja in povezovanja pri aktivnostih na preventivnem področju, predvsem glede prometne varnosti.

Program konference