SOPA V STROKOVNI JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH ZAMEJEVANJA ALKOHOLNE PROBLEMATIKE

SOPA na 14. letni konferenci preventive za odraslo populacijo

Med 10. in 12. oktobrom je v Portorožu potekala 3-dnevna konferenca na temo preventive za odraslo populacijo. Na sicer 14. letni konferenci smo se sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje posvetili dosežkom prvih 20 let organizirane preventive za odrasle v Sloveniji in predstavitvi vizije razvoja za naprej. Na dogodku smo tako predstavili tudi področje pitja alkohola, ki smo ga prej obravnavali v okviru projekta SOPA, danes pa v okviru delavnic Zdravi odnosi in individualnih svetovanj, ki so del programa Skupaj za zdravje. Več o dogodku TUKAJ.

mag. Tadeja Hočevar na 14. letni konferenci preventive za odraslo populacijo o projektu SOPA

Mag. Tadeja Hočevar o ciljih komuniciranja projekta SOPA: začeti se pogovarjati o alkoholu

Mag. Tadeja Hočevar je v prvem predavanju predstavila “Kratki ukrep za podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola – od pilota do sistema”, na drugem predavanju pa je skupaj s Karmen Henigsman govorila o “Promociji zdravja na primeru pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola”.

Karmen Henigsman o povezovanju lokalnih deležnikov za promocijo aktivnosti

Karmen Henigsman na 14. letni konferenci preventive za odraslo populacijo o projektu SOPA

Na dogodku so sicer aktivno nastopili tudi strokovnjaki iz osnovne zdravstvene dejavnosti ter številni drugi zdravstveni delavci in ostali sodelavci, ki razvijamo in upravljamo program Skupaj za zdravje.

SOPA pristop kot primer dobre prakse tudi v tujini

Med 21. in 23. septembrom 2022 je v Edinburghu potekala mednarodna konferenca INEBRIA z naslovom “Zgodnja identifikacija in kratke intervencije: Inovacije, izmenjava izkušenj in skupno spopadanje z izzivi za boljši učinek”. Konference sta se udeležili komunikologinja in mag. psihologije Tadeja Hočevar, sicer vodja projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola na NIJZ med 2016 in 2021 ter psihologinja Karmen Henigsman, prav tako sodelavka na projektu SOPA. Udeležencem sta v okviru poster sekcije predstavili izsledke projekta SOPA o učinkovitosti usposabljanja za presejanje in izvedbo kratkega ukrepa za podporo pri zmanjšanju pitja alkohola.

Rezultati so bili predstavljeni iz perspektive udeležencev oz. ”Evaluating training in alcohol screening and brief intervention from the participants’ perspective”.

Edinburgh konferenca INEBRIA, Tadeja Hočevar in Karmen Henigsman

 

Otroci iz družin, kjer je prisoten alkoholizem

16. septembra 2022 je pod častnim pokroviteljstvom Zveze prijateljev mladine Slovenije potekala 6. letna znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo “Zdravje otrok in mladostnikov”, ki jo je organizirala Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Na konferenci je imela svoj prispevek psihologinja Karmen Henigsman, ki je podrobneje predstavila pomen varovalnih dejavnikov za zdravje otrok, ki izhajajo iz družin, v katerih je prisotna zasvojenost z alkoholom. Več o prispevkih konference je dostopno na povezavi TUKAJ.

“Pri 943 osebah je bila obravnava uspešna, kar predstavlja 175 % končnega cilja pilota pristopa, ki se zaključi aprila letos.

To pomeni, da so ti ljudje spremenili svoje pivske vzorce in zmanjšali pitje alkohola, ali pa z njim prenehali,”

je v predstavitvi dosedanjih rezultatov povedala vodja projekta SOPA na NIJZ mag. Tadeja Hočevar.

Na zaključnem spletnem srečanju izvajalcev pristopa SOPA se je zbralo preko 350 strokovnjakov iz zdravstvenega, socialnega, nevladnega sektorja in Zavoda RS za zaposlovanje, skupaj s predstavniki občin in policije, ki prihajajo iz 18 različnih lokalnih okolij po Sloveniji. Predstavili smo jim končne rezultate na terenu tako na nacionalni kot regijski ravni, ki smo jih dosegli s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem. Med drugim smo tekom projekta v 4 letih izvedli preko 160 posvetovalnih srečanj za strokovnjake o zamejevanju alkoholne problematike, ob 300 usposobljenih strokovnjakih s primarne zdravstvene ravni in centrov za socialno delo smo za izvajanje svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola usposobili tudi 138 zdravstvenih delavcev s področij drugih specialnosti: kardiologija, ginekologija, gastroenterologija, onkologija in otorinolarigologija ter urgentna, transfuzijska in dentalna medicina.

S pomočjo nevladnih organizacij in ZRSZ smo razdelili preko 22 000 gradiv SOPA ter na približno 300 dogodkih predstavili naše aktivnosti. Skupno smo na dogodkih nagovorili skoraj 14 000 ljudi. Do sedaj smo izvedli 10 kampanj za ozaveščanje o alkoholni problematiki, ena še sledi, dve leti zapored pa smo s serijo dogodkov obeležili Dan brez alkohola v 9 regijah po Sloveniji, slednjega bomo obeležili tudi v letošnjem letu. Oblikovali smo tudi 17 samostojnih gradiv ter slednja prevedli v jezikovne različice (angleščina, madžarščina, italijanščina). V 2020 smo objavili Priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih, ki so nastala skupaj z novinarji in uredniki ter podporo Društva novinarjev Slovenije, izdali pa smo tudi priročnik za krepitev veščin v medosebnih odnosih za delavnice, ki so na voljo v zdravstvenih domovih v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji in vzbujajo veliko zanimanja.

Oblikovali smo tudi 17 samostojnih gradiv ter slednja prevedli v jezikovne različice

Po izteku projekta je v načrtu uvedba na sistemski, državni ravni. Poleg Evropskega socialnega sklada (80%) je sofinancer projekta (20%) tudi Ministrstvo za zdravje, s katerim ves čas aktivno sodelujemo, in katerega predstavnica državna sekretarka mag. Marija Magajne je izrazila zavedanje, da je treba alkoholno politiko gledati celovito in pohvalila delo celotne ekipe na projektu: »S svojimi razultati ste dokazali, da smo v zdravstvu in sociali lahko najbolj učinkoviti, če skupaj zagotovimo pravočasno prepoznavanje tveganega in škodljivega pitja alkohola tam, kjer ljudje živijo in delajo.« Dejala je, da si na ministrstvu prizadevajo, da bodo lahko s tem načinom dela nadaljevali in zagotovili vse pogoje za nadaljevanje SOPA pristopa tudi na sistemski ravni, saj je to dolgoročno izjemnega pomena, tudi za zdravje celotne družbe. Izpostavila je pomen podpore Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter nadaljnjega dobrega sodelovanja z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nadaljevanje SOPA pristopa na sistemski ravni je to dolgoročno izjemnega pomena

Predstavnica slednjega v.d. generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve mag. Valentina Vehovar je nadaljevanju opozorila, da je epidemija poslabšala socialne in gospodarske razmere, s čimer se je povečalo tudi tveganje za čezmerno pitje alkohola, saj se več ljudi znajde v neznanih situacijah, ki povzročajo stres, s tem pa se je tudi povečala potreba po pomoči. Poudarila je pomen sodelovanje različnih strok, na katerem temelji tudi projekt SOPA, ki preko integriranega pristopa obravnava posameznika ter pri tem povezuje različne službe. »SOPA je omogočila, da so v centrih za socialno delo ponovno uvedena specialna znanja s področja naslavljanja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Do sedaj se je v okviru projekta usposobilo že 54 strokovnih delavcev, te vsebine pa bo treba prenesti tudi na ostale strokovne delavce.«

Do sedaj se je v okviru projekta usposobilo že 54 strokovnih delavcev

Pomemben sogovornik glede nadaljevanja projekta na državni ravni pa je tudi Zdravstvena zavarovalnica Slovenije, katere generalni direktor Marjan Sušelj je izpostavil nekaj številk, med drugim, da je v lanskem letu najdražja bolnišnična obravnava zaradi alkohola stala 181 tisoč evrov, psihiatrična obravnava pa 135 tisoč evrov. Poudaril je, da je strategija obvladovanja teh tveganj na področju alkohola izjemnega pomena, saj se težave zaradi alkohola v Slovenije uvrščajo med največje 3 probleme javnega zdravja: »Zato je treba ta prizadevanja podpreti z vsemi viri, saj gre za naložbo v boljše zdravje, hkrati tudi v širšem socialnem in ekonomskem smislu.« V pogledu naprej je dejal, da je treba korake v zdravstveni, socialni ter širši prostor izvesti postopno ter uravnoteženo in na podlagi realnih ocen finančne in kadrovske zmogljivosti. Poudaril je tudi pomen ustreznih informacijskih pogojev za sprotno spremljanje učinkov, kar bo dalo jasno podlago za ažurno ovrednotenje in optimiziranje.

Težave zaradi alkohola v Sloveniji se uvrščajo med največje 3 probleme javnega zdravja

Zbrane je nagovoril tudi direktor NIJZ Milan Krek, ki je poudaril pomen medsektorskega povezovanja, ki se je v projektu SOPA izkazalo kot edini pravi način celovitega nagovarjanja alkoholne problematike v Sloveniji, kjer že skoraj vsak drugi Slovenec pije čezmerno, in kjer prevladuje mokra kultura. Izpostavil je nujnost nadaljevanja projekta na državni ravni, saj nas čakajo pomembni in ključni koraki na področju alkoholne politike, ki bo po koncu zdravstvene krize epidemije nujna, saj bodo na dan prišle vse socialne in ekonomske stiske, s tem pa tudi bolj tvegana vedenja: “Državljanom moramo takrat ponuditi vso možno podporo in naša znanja, na kar se moramo pripraviti že danes.”

Že skoraj vsak drugi Slovenec pije čezmerno

V drugem delu je bila vsebina namenjena podrobnejši predstavitvi rezultatov projekta po regijah s strani odgovornih območnih oseb. Nadaljevali pa smo s temo alkohola pri starejših, predavala je dr. Ivanka Huber z NIJZ, izredni prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka in dr. Olivera Stanojević z NIJZ. Tej temi smo na srečanju namenili posebno pozornost, saj so starejši starostna skupina, ki se v Sloveniji veča, zato je osredotočenost nanje zelo aktualna. Poseben izziv in tveganje za začetek ali poglobitev težav z alkoholom lahko predstavlja upokojitev in občutki osamljenosti ob morebitnem zmanjšanem socialnem življenju. Zato je treba preprečevanju in reševanju z alkoholom povezanih težav pri skrbi za starejše namenjati posebno pozornost.

Starejši so starostna skupina, ki se v Sloveniji veča

VIDEO: Sklop – Alkohol pri starejših

Vsebinski povezovalec srečanje je bil predstojnik Centra za upravljanja programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ Rade Pribaković Brinovec.

Nekaj statistik za Slovenijo:

– Skoraj polovica odraslih Slovencev pije čezmerno.
– Slovenija se po obsegu posledic čezmernega pitja nahaja v svetovnem vrhu. Ocena zdravstvenih in ostalih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, znaša 228 mio € letno. Trošarine od alkohola znašajo cca. 103 mio € na leto.
– V povprečju naj bi vsak prebivalec Slovenije starejši od 15 let v 2019 spil 11,05 L čistega alkohola, kar pomeni: 91 L piva in 48 L vina in 3 L žgane pijače.
– Vsak dan v Sloveniji izključno zaradi razlogov povezanih z alkoholom umreta najmanj 2 osebi. Če prištejemo še prometne nezgode, vsako leto v povprečju umre 927 oseb
– Vsak dan je v SLO zaradi vzrokov, povezanih izključno z alkoholom, v povprečju 10 novih hospitalizacij.

Ključna javnozdravstvena sporočila na podlagi znanstvenih spoznanj so:

– Čim manj ali nič alkohola.
– Ni varne meje pitje alkohola.
– Vsako pitje alkohola je tvegano.
– Izberi zdravo alternativo.

Objave v medijih:

 

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon. Več o tem TUKAJ. Ostali viri pomoči po Sloveniji pa so dostopni TUKAJ.

V pomladnih času epidemije smo na projektu pripravili tudi članek Tveganja pitja alkohola v času koronavirusa in kako se s stresom spoprijeti na zdrav način, ki ga lahko preberete TUKAJ.

Slovenski video posnetek s slovenskimi podnapisi

Videoposnetek z madžarskimi podnapisi:

Video posnetek z italijanskimi podnapisi:

Videoposnetek z angleškimi podnapisi:

 

 

Z nami so bili: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska karitas in Športna unije Slovenije. Ponekod so bili prisotni tudi predstavniki uradov za delo ZRSZ, predstavniki policije ter lokalne skupnosti.

KRANJ, 16. september 2020

Dan brez alkohola je tudi letos potekal na Slovenskem trgu v Kranju, skupaj z Evropskim tednom mobilnosti. Na dogodku so sodelovali predstavniki nekaterih nevladnih organizacij – Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije – Podružnica za Gorenjsko, Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje – Dnevni center Radovljica, Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Župnijska karitas Radovljica, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje iz Urada za delo Radovljica ter predstavniki NIJZ – projekt SOPA. Dogodek smo tako namenili pogovoru o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola ter nudili različne informacije o omenjeni tematiki.Na samem dogodku smo pri mimoidočih preverjali tudi znanje o dejstvih o alkoholu in podelili veliko promocijskih nagrad.

15. september 2020 Radio Kranj in Radio Triglav, DBA in SOPA, Petra Može
14. september 2020 Radio Kranj in Radio Triglav, kviz
15. september 2020 Radio Kranj in Radio Triglav, kviz
17. september 2020 Radio Kranj in Radio Triglav, kviz
15. september 2020 Radio Kranj in Radio Triglav, kviz

MURSKA SOBOTA, 18. september 2020

Dan brez alkohola je v Murski Soboti potekal v sodelovanju s Hišo sadeži družbe Murska Sobota in akcijo Dan za spremembe. Organiziran je bil pohod po mestu, udeleženci so se ustavili na dvorišču Hiše Sadeži družbe Murska Sobota, zatem pa je sledila predstavitev vključenih organizacij pred Območno enoto NIJZ, kjer so se izvedle različne aktivnosti od nagradnega kviza na temo alkohola, delavnic na prostem, do poligona ter predstavitev vključenih organizacij. Septembra poteka po celotni Sloveniji 8 dogodkov Dan brez alkohola, ki jih nismo mogli izvesti v aprilu in maju, saj se nam zdi pomembno osveščati javnost o tej problematiki, sploh v tem času, ko tveganja vedenja še naraščajo.  Želimo si, da bi imeli v Sloveniji vsaj en dan zagotovo brez alkohola.

17. september 2020, Radio Maxi, SOPA in Dan brez alkohola, Jasmina Črnko Papić
14. september 2020, Radio Maxi, kviz
17. september 2020, Radi Maxi, kviz 1.del
17. september 2020, Radi Maxi, kviz 2.del
22. september 2020, Radi Maxi, kviz 1.del
22. september 2020, Radi Maxi, kviz 2.del
23. september 2020, Radi Maxi, kviz 1.del
23. september 2020, Radi Maxi, kviz 2.del

LJUBLJANA, 18. september 2020

V sodelovanju z Dnevnim centrom ŠENT Ljubljana, Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana, Športnim društvom Partizan – Vič, Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije, Društvom paraplegikov Ljubljana, Škofijsko Karitas, je bil organiziran pohod ob Dnevu za spremembe, na katerem smo obeležili tudi Dan brez alkohola. Pohod je potekal na Poti spominov in tovarištva in rekreacijskih površinah ob Koseškem bajerju, kjer je bil pripravljen krajši program za udeležence pohoda in mimoidoče. Dogodek je bil namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu zdravja, zdravega življenjskega sloga in o projektu SOPA ter o škodljivih posledicah čezmernega pitja alkohola.

17. september 2020 Radio Ognjišče, Najprej pravijo, da smo zabavni, potem pa nas zavržejo, Rok Zaletel
18. september 2020 RTV Slovenija 1, Poročila ob petih, Dan brez alkohola v Ljubljani, Rok Zaletel (od 12.15 dalje)
15. september 2020 Radio Ognjišče, kviz
17. september 2020 Radio Ognjišče, kviz
22. september 2020 Radio Ognjišče, kviz
24. september 2020 Radio Ognjišče, kviz

MARIBOR, 19. september 2020

Tokrat smo se v Mariboru z dogodkom Dan brez alkohola pridružili pobudi Dan za spremembe – letos na temo »Dobro za ljudi in planet«. Dogodek je potekal v parku Kulturnega centra Pekarna v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Osrednja aktivnost Dneva brez alkohola je bilo Kolo zdravja, ki so ga obiskovalci lahko zavrteli in odgovorili na eno od vprašanj povezanih z delovanjem različnih organizacij v povezavi z alkoholno problematiko. Z nami so bili predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo v projektu – Društvo za zdravje srca in ožilja, Šent, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska Karitas in Športna unije Slovenije. Pridružila pa se je tudi bo tudi predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje. Z obiskovalci smo spregovorili tudi o projektu SOPA, kako se lahko pridružijo in nagovorili splošna vprašanja glede poznavanja tveganega in škodljivega pitja alkohola ter našega odnosa do le-tega. Vse pogumne, ki so se spoprijeli z izzivom in odgovorili na kakšno od vprašanj na kolesu, pa smo obdarili s paketom praktičnih nagrad in gradivi projekta SOPA.

16. september 2020 Radio City, DBA in SOPA, Nina Vareško in Tanja Veber, 1. del
16. september 2020 Radio City, DBA in SOPA, Nina Vareško in Tanja Veber, 2. del
16. september 2020 Radio City, DBA in SOPA, Nina Vareško in Tanja Veber, 3. del
16. september 2020 Radio City, DBA in SOPA, Nina Vareško in Tanja Veber, 4. del
14. september 2020, Radio City, kviz
18. september 2020, Radio City, kviz
22. september 2020, Radio City, kviz
24. september 2020, Radio City, kviz

KOPER, 19. september 2020

V soboto, 19. septembra 2020, je na Pristaniški ulici v Kopru potekal dogodek »Dan brez alkohola«, ki se je odvijal v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Dan brez alkohola obeležujemo, saj želimo javnosti približati naša prizadevanja na tem področju in predstaviti aktivnosti, ki jih izvajamo tudi na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Koper.  Na dogodku so sodelovali predstavniki nekaterih nevladnih organizacij – Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje – Dnevni center Koper (Šentmar), Center dnevnih aktivnosti Koper, Škofijska karitas Koper, Univerzitetna športna zveza Primorske, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje iz Urada za delo Koper ter predstavniki NIJZ – projekt SOPA. Dogodek Dan brez alkohola smo tako namenili pogovoru o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi,  pri mimoidočih pa smo preverjali tudi znanje o dejstvih o alkoholu in podelili veliko promocijskih nagrad.

17. september 2020 Radio Capris, SOPA in Dan brez alkohola v Kopru, Petra Može
15. september 2020 Radio Capris, kviz
17. september 2020 Radio Capris, kviz
20. september 2020 Radio Capris, kviz
21. september 2020 Radio Capris, kviz

BREŽICE, 21. september 2020

V ponedeljek 21. septembra 2020 je na ploščadi Nogometnega stadiona Brežice med 11. in 13. uro v sklopu dogodkov ob Evropskem tednu mobilnosti 2020 potekala tudi obeležitev Dneva brez alkohola, ki ga je izvedla Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje v sodelovanju z občino Brežice ter Centrom za krepitev zdravja ZD Brežice. Dan brez alkohola je dan, ki smo ga v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola tokrat v septembru obeležili v 8-ih regijah po Sloveniji z namenom vzpodbujanja pogovora o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi ter iskanja za zdravje boljših alternativ tveganemu in škodljivemu pitju alkohola. S tem namenom smo predstavniki NIJZ SOPA s sodelujočimi nevladnimi organizacijami: Društvom za zdravje srca in ožilja – podružnica Posavje, Zvezo prijateljev mladine Krško, Športno zvezo Brežice, Dnevnim centrom ŠENT CELEIA Celje, Društvom paraplegikov jugozahodne Štajerske in Škofijsko Karitas Celje ter Zavodom RS za zaposlovanje Uradom za delo Sevnica ter Laško tudi v Brežicah odprli pogovor o zdravih izbirah in alternativah škodljivemu in tveganemu pitju ter ozaveščali javnost o škodljivosti pitja alkohola in posledicah, ki jih to prinaša tako posamezniku kot tudi družbi.

Z udeleženci dogodka smo tako interaktivno spoznavali alkoholno problematiko v Sloveniji, jim nudili gradiva z nasveti o zdravem življenjskem slogu, pristopu SOPA, virih pomoči v regiji in vseh naših aktivnostih. Z uporabo očal za simulacijo alkoholiziranosti so se udeleženci lahko preizkusili na poligonu ter tako pobližje spoznali različne stopnje alkoholiziranosti ter vpliv le teh na naše motorične zmožnosti, preko različnih iger kot so kolo sreče, iskanje parov, reševanjem rebusa ter križank na temo alkohola pa razblinili tudi marsikateri mit o alkoholu, ki je sicer močno prisoten v slovenskem prostoru. Podelili smo tudi čez 100 lepih nagrad in z zdravimi prigrizki okrepčali marsikateri želodček.

20. 9. 2020 Radio Brežice EU, SOPA in Dan brez alkohola, Sonja Bučar, 1.del
20. 9. 2020 Radio Brežice EU, SOPA in Dan brez alkohola, Sonja Bučar, 2.del
20. 9. 2020 Radio Brežice EU, SOPA in Dan brez alkohola, Sonja Bučar, 3.del
17. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 1.del
17. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 2.del
18. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 1.del
18. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 2.del
21. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 1.del
21. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 2.del
22. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 1.del
22. 9. 2020 Radio Brežice EU, kviz, 2.del

VIPAVA, 21. september 2020

V ponedeljek, 21. septembra 2021, je med 14.00 in 16.00 uro, na Glavnem trgu v Vipavi, potekal dogodek »Dan brez alkohola« v okviru občinskega Evropskega tedna mobilnosti. Na dogodku smo združili moči in javnosti približali temo, ki je glede na znane posledice, zagotovo del slovenske družbe, o kateri smo se odkrito pogovarjali. Predstavili so se v pristop SOPA vključen Dnevni center ŠENT Ajdovščina, Goriška območna Karitas – Ajdovščina, Športno društvo Gorica – Nova Gorica pri Športni uniji Slovenija, Urad za delo Ajdovščina, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Al-Anon in Območna enota Nova Gorica NIJZ. Obiskovalci so vrteli SOPA kolo sreče, kjer so preverili znanje o dejstvih o alkoholu in prejeli promocijske nagrade. Na stojnicah so obiskovalci lahko dobili informacije o naših aktivnostih, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, spoznali so mite in resnice o alkoholu, da varnega pitja alkohola ni, predstavili smo zdrave alternative in načine, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, na voljo pa so bile tudi informacije o virih pomoči v regiji.

17. september 2020 Radio Robin, Dan brez alkohola in projekt SOPA, Irena Jerič

RAVNE NA KOROŠKEM, 22. september 2020

V torek, 22. septembra 2020, smo tokratni Dan brez alkohola združili s tradicionalno akcijo NIJZ OE Ravne na Koroškem – Koroška v gibanju, Dnevom za spremembe in Evropskim tednom mobilnosti. Dan brez alkohola obeležujemo v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, saj želimo javnosti približati naša prizadevanja na tem področju in predstaviti aktivnosti, ki jih izvajamo tudi na Območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne na Koroškem. Sodelavci NIJZ OE Ravne, v pristopu SOPA sodelujoči izvajalci nevladnih organizacij in Zavoda RS za zaposlovanje, Občina Ravne ter drugi akterji smo v parku na Ravnah pripravili t.i. Grajsko gibalnico.

Dogodek Dan brez alkohola smo tako letos prilagodili trenutnim ukrepom za zamejitev okužb z virusom Covid-19 in ga zastavili kot priložnost za individualen obisk mestnega parka, izvajanje gibalnih vaj in spoznavanje lokalnih nevladnih in javnih organizacij, ki lahko predstavljajo tudi vir pomoči v primeru tveganega in škodljivega pitja alkohola. Na skupno 21. postavljenih točkah lahko obiskovalci Grajskega parka na Ravnah od torka, 22. septembra, pa vse do konca oktobra 2020, sami izvedejo preproste gibalne vaje in si preberejo ključna sporočila glede gibanja, ki so navedena poleg informacij o sodelujočih organizacijah. Pripravili smo tudi zvočni kotiček, z »domačimi« vetrnimi zvončki iz različnih materialov. Na dan priprave Grajske gibalnice so lahko naključni obiskovalci parka dobili tudi osebno informacije o pristopu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, razdelili pa smo še nekaj informativnih gradiv in promo materialov, namenjenih gibanju (odsevne zapestne trakove, večfunkcijske rutke, elastične trakove za izvajanje razteznih vaj,…).

17. september 2020, Koroški radio, Projekt SOPA in Dan brez alkohola
17. september 2020, Koroški radio, kviz
18. september 2020, Koroški radio, kviz
24. september 2020, Koroški radio, kviz
25. september 2020, Koroški radio, kviz

Svoje aktivnosti smo predstavljali tudi v Črnomlju, kjer so mimoidoči odgovarjali na vprašanja na kolesu sreče, prejeli gradiva na temo alkohola v Sloveniji, podelili smo tudi nekaj promocijskih izdelkov. Zdravstveni dom Črnomelj pa je izvajal test hoje na 2 km.