Osebna izkaznica

Dolg naziv: Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

Kratek naziv: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Akronim: SOPA

Vodja projekta: mag. Tadeja Hočevar

Trajanje projekta: 03.10.2016 do 31.01.2022 (64 mesecev)

Znesek: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 6.000.000,00 EUR. Upravičenca v projektu sta Nacionalni inštitut za javno zdravje (5.844.623,91 EUR) in Ministrstvo za zdravje (155.376,09 EUR).

Program: Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Financiranje: 80% (Evropski socialni sklad) in 20% (nacionalno sofinanciranje)

Razdelitev med kohezijskima regijama: KRVS (67%) in KRZS (33%)

Prednostna os: 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«

Prednostna naložba: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«

Specifični cilj: 9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

Način izbora operacije: neposredna potrditev operacije

Upravičenca projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ministrstvo za zdravje RS (MZ RS)

Posredniški organ – PO: Ministrstvo za zdravje RS (MZ RS)

Organ upravljanja – OU: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)